TERMINY A PODMINKY

 

Tyto webové stránky sestavil:

MICHELIN Hungaria Tyre Manufacture Ltd
se sídlem : HU-4401, Nyiregyháza, Bottyán J.u. 15
Maďarsko
zappsaná u Soudu župy, Szabolcs-Szatmár-Bereg
jako rejstříkového soudu
pod reg. číslem : 15-09-062150

Tyto webové stránky mají hosting u:

LINKBYNET, Parc du Colombier
14 rue Jules Saulnier
93200 Saint-Denis
FRANCE
Tel: +33 (0)1 48 13 00 00
Fax: +33 (0)1 48 13 31 21

Ředitel publikace : Truck Marketingové oddelenie Michelin

Pečlivě si prosím přečtěte podmínky užívání ještě před tím, než navštívíte tyto webové stránky Michelin, věnované produktové řadě Nákladní vozy. Tyto webové stránky jsou vyhrazeny prodejcům a uživatelům pneumatik pro nákladní vozy v České republice. Abyste se dostali na webové stránky vaší země, klikněte na rozbalovací menu.

Jednotlivé Sspolečnosti skupiny Michelin mají svou vlastní právní subjektivitu a mají statut nezávislé právnické osoby. Nicméně pro usnadnění sdělování informací prezentovaných na webu, budou používány následující termíny: „Michelin“, „Skupina“, „skupina Michelin“ a „my“; tyto termíny jsou používány pro určení všech společností skupiny Michelin, z nichž každá provozuje své aktivity nezávisle.

ČLÁNEK 1: PŘEDMĚT

Tyto podmínky mají za cíl definovat podmínky, za kterých vám Michelin dává k dispozici webové stránky, a podmínky, za kterých tyto webové stránky můžete používat. Jakékoliv připojení na webové stránky Michelin je podmíněno dodržováním těchto podmínek, u kterých si Michelin zároveň vyhrazuje právo je kdykoliv změnit nebo aktualizovat. Přístupem a používáním těchto webových stránek potvrzujete, že souhlasíte s ěmito podmínkami a s praktikami společnosti Michelin, pokud jde o důvěrnost a ochranu osobních dat.

ČLÁNEK 2: PŘÍSTUP NA WEBOVÉ STRÁNKY

Tyto webové stránky jsou určeny všem uživatelům. Obsahují sdělení odrážející zkušenosti společnosti Michelin v oblasti mobility, inovace v oblasti pneumatik pro nákladní vozy, dále katalog pneumatik Michelin a „dealer locator“. Tyto webové stránky obsahují také specifický prostor pro přihlášení se k vyprošťovacím službám Michelin Euro Assist.
Michelin se snaží, aby byly webové stránky neustále dostupné, zároveň však není možné, aby toto dosažení bylo považováno za jeho povinnost. Upřesňuje se, že za účelem údržby, aktualizace a z jakýchkoliv jiných důvodů, zejména technických nebo právních, může být přístup na stránky pozměněn nebo přerušen. Michelin není v žádném případě odpovědný za přerušení těchto přístupů a důsledky, které by z toho mohly pro vás vyplývat.
Užitím stránek Michelin se dobrovolně zavazujete, že se nebudete snažit dostat na webové stránky podvodně, a to zejména k interaktivním službám v případě, že by takové existovaly.

ČLÁNEK 3: PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Obsahy (zejména a nejen informace, texty, grafy, údaje, obrázky, fotografie, vizuální informace, videa a nahrávky, software a databáze, dále formát těchto prvků a webových stránek jako takových) jsou chráněny autorskými právy a/nebo jinými právy duševního vlastnictví. Obsah je výlučným majetkem společnosti Michelin a/nebo jejích poboček. Veškeré kopírování, reprodukce, zobrazování, provozování, adaptace, narušení, změna, překlad, šíření celého nebo části obsahu, který patří společnosti Michelin a/nebo jejím pobočkám, jakýmkoliv způsobem, je nelegální s výjimkou omezených práv, která jsou vám uvedena níže a/nebo v případě soukromé kopie, jež je určena pouze k potřebám majitele kopie. Obsah prezentovaný na těchto webových stránkách může být změněn bez předchozího upozornění a je poskytován bez jakékoliv záruky, výslovné nebo tiché, a nemohou zakládat právo na jakékoliv odškodnění. Obsah chrání copyright © 1997–2013 Michelin. Loga jsou chráněné značky.
Sebrané údaje týkající se prodejců pneumatik nákladních vozů a zpřístupněné uživatelům těchto webových stránek ke konzultaci tvoří databázi, jejímž je Michelin vlastníkem a tvůrcem. Obsah této databáze je chráněn autorskými právy a ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon ve znění pozdějších změn.
Při vstupu na tyto webové stránky se zavazujete, že nebudete:

  • reprodukovat, zobrazovat, překládat, adaptovat nebo přetvářet, celkově nebo částečně, jakýmkoliv způsobem obsah databází;
  • extrahovat, skladovat, reprodukovat, zobrazovat nebo skladovat, přímo nebo nepřímo, na jakémkoliv nosiči, jakýmkoliv způsobem nebo v jakékoliv podobě, kvalitativně nebo kvantitativně substanciální celek nebo část obsahu databáze;
  • znovu používat a zpřístupňovat veřejnosti celou nebo část kvalitativního nebo kvantitativního substanciálního obsahu databáze, a to v jakékoliv formě;
  • extrahovat nebo znovu používat opakovaně a/nebo systematicky kvalitativně nebo kvantitativně nesubstanciální části obsahu databáze, jakmile tyto operace výrazně překračují normální podmínky užívání databáze.

Případné porušení autorského práva plynoucí k výše uvedené databázi může být klasifikováno jako trestný čin Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle ustnaovení § 270, zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších změn.

ČLÁNEK 4: ELEKTRONICKÁ POŠTA

Pro e-mailovou korespondenci se společností Michelin musíte vyplnit formuláře pro elektronickou korespondenci, které jsou dostupné na webových stránkách. Odpovědi společnosti Michelin zasílané elektronickou poštou a přístup na webové stránky a k obsahům nemohou být přirovnávány nebo pokládány za důkaz reklamní, propagační nebo obchodní činnosti na území země, kde se nachází uživatel.

ČLÁNEK 5: OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Obecně můžete navštívit naše webové stránky aniž byste museli odhalit svou identitu nebo poskytovat osobní informace. Michelin může po vás někdy chtít informace, například proto, aby mohla odpovědět na váš dotaz, poskytnout vám službu nebo k marketingovým účelům.
Sebrané údaje se týkají adresy, telefonního čísla, faxu, e-mailu, atd.
Abychom vám mohli nabídnout lepší služby, Michelin sbírá anonymní údaje týkající se vaší navigace na webových stránkách tak, aby mohla měřit své výsledky. Michelin zpracovává statistiky návštěvnosti webových stránek, aby lépe pochopil, jak jsou stránky navštěvované, kolik návštěvníků vstoupí na stránky a na které specifické stránky, sleduje délku a frekvenci návštěv, atd. Tyto statistiky mají za úkol zlepšit služby nabízené v rámci těchto webových stránek.

5.1 Adresáti osobních údajů

Údaje sebrané prostřednictvím našich webových stránek jsou určeny společnosti Michelin a jejím vybraným partnerům a/nebo poskytovatelům, které využívá. Poskytovatelé jsou na základě smlouvy povinni dodržovat důvěrnost a zabezečení údajů, které jim byly sděleny, a používat je pouze pro potřeby svěřeného úkolu. Michelin se zavazuje, že nebude prodávat, pronajímat nebo poskytovat vaše osobní údaje třetím osobám. Nicméně na základě aplikace soudního nebo správního rozhodnutí, z důvodu podřízení se aplikovatelné legislativě nebo z důvodu ochrany svých práv a svého majetku, Michelin může předat vaše osobní údaje třetí osobě.

5.2 Práva týkající se přístupu, změny, odstranění odjemutí souhlasu se shromážďováním osobních údajů

Návštěvník stránek má v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, právo přístupu ke svým osobním údajům, které společnosti Michelin při užívání stránek sdělil. Dále má právo na jejich opravu nebo odstranění včetně dalších zákonem stanovených práv k těmto údajům.
Každý návštěvník stránek má zároveň právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové nebo jakékoli jiné účely kdykoli písemně odvolat, a to zasláním dopisu na adresu MICHELIN Hungaria Tyre Manufacture Ltd., HU-4401, Nyíregyháza, Bottyán J. u. 15., Maďarsko.

5.3 Linky na internetové servery

Naše webové stránky mohou obsahovat linky na jiné webové stránky. Informujeme vás, že společnost Michelin nesdílí vaše osobní údaje s těmito webovými stránkami kromě situací, kdy dojde k použití tlačítek na sociálních sítích tak, jak je uvedeno níže v článku 5.4. Upozorňujeme vás, že jakmile opustíte naše stránky, můžete podléhat jiným praktikám, pokud jde o ochranu osobních údajů. Michelin tyto praktiky nijak nekontroluje a nenese za ně odpovědnost.

5.4 Sociální sítě

Webové stránky používají sociální pluginy (dále pouze „tlačítka sociálních sítí“) poskytnuté a používané příslušnou sociální sítí. Tato tlačítka sociálních sítí jsou identifikovatelná prostřednictvím loga dané sociální sítě. Tato tlačítka vám umožní publikovat hypertextové linky nebo obsah našich webových stránek na vašem profilu na těchto sociálních sítích. Umožňují vám publikovat na vašem profilu upozornění na obsah, který se vám líní nebo komentáře týkající se obsahu, nebo doporučovat obsah na vašem profilu. Pokud používáte tlačítka sociálních sítí, sdílíte informace se sociální sítí, která je ukládá. Michelin nemá žádný vliv na způsob, kterým sociální sítě sbírají a zpracovávají vaše údaje. Chcete-li zjistit cíl a šíři sbírání dat, která sdílíte prostřednictvím tlačítek sociálních sítí, jejich zpracování a pozdější využití, seznamte se s politikou ochrany soukromí dané sociální sítě.

Ostatně i když nepoužíváte tlačítka sociálních sítí, jakmile konzultujete webovou stránku z našeho serveru obsahující takové tlačítko, váš prohlížeč může navázat přímé spojení se servery sociální sítě. Pokud nejste připojeni k sociální síti během surfování po našich webových stránkách, nebo pokud nemáte uživatelský účet na dané sociální síti, tak může uložit datum a hodinu vaší návštěvy na webových stránkách, URL a technické informace týkající se vaší IP adresy, prohlížeče a operačního systému, který používáte. Pokud jste připojeni k sociální síti během surfování, tlačítko umožňuje rovněž propojit konzultovanou stránku s vašim uživatelským účtem. Pokud nechcete, aby sociální síť propojila informace získané prostřednictvím našich webových stránek s vašim uživatelskýcm účtem, musíte se od sociální sítě odpojit po dobu, co budete na našich webových stránkách. Michelin nemá žádný vliv na sběr a zpracování vašich údajů o surfování získaných sociálními sítěmi pomocí tlačítek a vyzývá vás, abyste se seznámili s politikou ochrany soukromí těchto sociálních sítí, a tak zjistili účel využití těchto informací, zejména pokud jde o reklamní účely.

Naše webové stránky nezískávají informace o vašich profilech na sociálních sítích.

5.5 MYACCOUNT

MyAccount je personalizovaný portál určený uživatelům nákladních vozidel se sídlem v některé ze členských zemí Evropské unie (Francie, Španělsko, Německo, Švýcarsko, Rakousko, Spojené království, Benelux, Švédsko, Finsko, Norsko, Polsko, Itálie, Česká republika, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Řecko, Portugalsko). MyAccount bude v budoucnu zaveden také pro Turecko. Uživatelský účet na portálu MyAccount nabízí přístup k řadě služeb určeným registrovaným uživatelům (slevy Sell Out Promotions, Damage Garantee, Michelin Euro Assist subscription, Drive&Save, Casing Bonus a další).
Pro přístup ke službám na portálu MyAccount je třeba se zaregistrovat a vytvořit si uživatelský účet prostřednictvím vyplnění příslušného formuláře. Společnost Michelin při této příležitosti shromažďuje osobní údaje z uživatelských profilů jako jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a další údaje týkající se společnosti a její flotily. Pro využívání některých služeb bude požadován kód IBAN. Tento údaj bude uchováván pouze po dobu nezbytnou k provedení operací souvisejících se službami jako vrácení peněz, promo akce a bonusy. Společnost Michelin se zavazuje, že učiní veškerá opatření za účelem zabezpečení osobních údajů uživatelů a zejména za účelem zamezení jejich upravování, poškození a zamezení přístupu neoprávněných třetích osob k nim.
Výše uvedené údaje jsou určeny poskytovatelům služeb, které uživatelé využívají.
Společnost Michelin přidělí každému registrovanému uživateli osobní a důvěrné uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno a heslo jsou osobní údaje důvěrné povahy a uživatelé nesou zodpovědnost za to, jakým způsobem jsou používány. Společnost Michelin se zavazuje, že údaje z uživatelských profilů nebudou používány k obchodním účelům bez předchozího souhlasu uživatelů.
Společnost Michelin nebude uchovávat osobní údaje uživatelů po delší dobu, než je nezbytné pro účely, ke kterým byly tyto údaje shromážděny, nebo déle, než je stanoveno příslušnými právními předpisy.

ČLÁNEK 6: ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST

Obsah šířený na webových stránkách je poskytován „ve stavu jakém je“ bez jakékoliv výslovné nebo skryté záruky jakéhokoliv druhu. Michelin si vyhrazuje právo pozměnit, opravit, přerušit a/nebo odstranit obsahy nebo přístup na webové stránky, a to kdykoliv, bez předchozího upozornění. Michelin nenese odpovědnost za napadení vašeho počítače, plynoucího z šíření viru nebo jiných počítačových infekcí. Je na vás, abyste přijali vhodná opatření, a tak ochránili váš počítač.
V žádném případě Michelin, jeho zaměstnanci, dodavatelé nebo partneři uvedení na našich webových stránkách nenesou odpovědnost, v rámci smluvní odpovědnosti, odpovědnosti za závadu nebo jiné, za přímé či nepřímé škody, události nebo jakékoliv příslušenství nebo jakékoliv škody, zejména finanční nebo obchodní, plynoucí z používání webových stránek nebo informací získaných na našich webových stránkách.
Webové stránky mohou obsahovat jednoduché nebo hluboké linky na servery partnerů společnosti Michelin nebo třetí strany. U hlubokých linků je třeba souhlas třetích stran. Michelin neprovádí žádnou kontrolu těchto webových stránek a není tak odpovědná za jejich přístupnost, pertinenci, dostupnost, obsah, reklamu, produkty a/nebo služby, které tyto webové stránky nabízejí. Takto Michelin není v žádném případě odpovědná za přímé nebo nepřímé škody způsobené vašim přístupem nebo používáním webových stránek partnera nebo z důvodu nedodržování předpisů těchto stránek.

ČLÁNEK 7: SOUDNÍ KOMPETENCE A APLIKOVATELNÝ ZÁKON

Jakýkoliv spor týkající se webových stránek nebo těchto podmínek bude řešen před Městským soudem v Praze a bude se řídit a posuzovat podle platných právních předpisů České republiky Návštěvník se užitím webových stránek výslovně podřizuje Českému právnímu řádu. V případě, že by jednotlivý článek těchto podmínk byly shledán jako protiprávní, neplatný nebo neaplikovatelný nebude mít tato dílčí neplatnost vliv na platnost celých podmínek.