OHJEITA

 • OHJAUSakselin asennuksissa meidän on:

  käytettävä vain "S"-kulutuspintaa. Nämä kulutuspinnat on suunniteltu ja valmistettu kestämään rekkojen ohjausakseleille aiheutuvaa erityisrasitusta ja -kuormitusta: dynaaminen kuorma, akseligeometria, korkeat kilometrimäärät jne.
  Emme suosittele pinnoitettujen renkaiden asentamista moottoriajoneuvojen etuakseleihin.

  Kun asennamme renkaita VETOakseliin, meidän on:

  käytettävä vain "D"- tai "S"-kulutuspinnalla varustettuja renkaita. "D"-kulutuspinnat on suunniteltu kestämään vetoakseleiden erityisrasitusta: moottorin ja jarrun vääntömomenttia, pariasennusta, koko rekkakokoonpanon korkeinta akselikuormitusta. "S"-kulutuspinnalla varustetut renkaat voidaan asentaa vetoakseleihin, mutta kilometrimäärien suorituskyvyssä on todennäköisesti tehtävä kompromisseja. "D"-kulutuspinnat tarjoavat optimoitua suorituskykyä vetoajoneuvojen ja renkaiden käyttöikään verrattuna "S"-kulutuspintaan.

  TÄYSPERÄVAUNUN akselin varustamisessa meidän on:

  käytettävä vain "T"- tai "S"-kulutuspinnalla varustettuja renkaita. Nämä kulutuspinnat on suunniteltu kestämään täysperävaunuakseleiden erityisrasitusta ja -kuormitusta; staattiset ja dynaamiset kuormat, puhdistus, keskiakseleiden korkeat kilometrimäärät jne. "T"-kulutuspinnoilla varustetut renkaat kestävät täysperävaunuille ja puoliperävaunuille sopivia kuormitusindeksejä ja nopeusluokituksia. Kun asennat "S"-kulutuspinnalla varustetut renkaat, tarkista että kuormitus- ja nopeusindeksit vastaavat akselin vaatimuksia, ja ettei renkaissa ole "T"-kulutuspintaa, joka sopii paremmin täysperävaunuakselien erityisrasituksiin ja -kuormituksiin. "T"-kulutuspinnalla varustettuja renkaita ei saa koskaan käyttää etuohjaus- tai vetoakseleissa.

  FRT-merkityt renkaat:

  FRT-merkintä (Free Rolling Tyre) on säädetty säännöksessä nro 54: Merkintä 3.1.15. "FRT"-merkinnällä viitataan erityisesti täysperävaunujen akseleihin suunniteltuihin renkaisiin (vedettävien akseleiden renkaat). Tämä säännös on voimassa kaikissa uusissa Euroopassa käytössä olevissa renkaissa, mikä tarkoittaa että FRT-merkinnällä varustettuja renkaita voi asentaa vain täysperävaunujen akseleihin, eikä niitä voida asentaa muun tyyppisiin akseleihin.

  Emme voi olla vastuussa sellaisten vahinkojen seuraamuksista, jotka ovat aiheutuneet, kun ajoneuvoa on ajettu noudattamatta ohjeita.

   "FRT"-merkin renkaat voidaan asentaa moottoriajoneuvon viimeiseen muihin taka-akseleihin kuin vetoakseleihin.

 • Lue kunkin maan lainsäädännöstä renkaan asennuksesta ja huomioi, että samaan akseliin tulee ehkä asentaa samantyyppiset renkaat.

  Tämä tarkoittaa, että voit asentaa eri kulutuspinnoilla varustetut renkaat, jos:

  Ne ovat samanmerkkiset,

  Ne ovat samankokoiset,

  Niissä on sama rakenne (säteen tai halkaisijan suuntainen),

  Niillä on sama käyttöluokka (tietyypit, erikoisrenkaat, talvirenkaat 3PMSF- ja M+S-merkinnöillä),

  Niillä on sama kuormitusindeksi,

  Ja niillä on sama nopeusluokitus.

  Optimoidun rengastehon saavuttamiseksi suosittelemme kuitenkin asentamaan samaan akseliin renkaat, joissa on sama kulutuspinta.

  Jos tämä ei ole mahdollista, suosittelemme asentamaan samantyyppiset parirenkaat.

  Noudata asentoja, kiinnityssuuntaa, pyörimissuuntaa ja muita renkaiden sivuseiniä koskevia ohjeita.

  JÄLKIURITETTUJEN RENKAIDEN ASENNUS

  Eurooppalaisessa säännöksessä nro 109 todetaan:

  Ensimmäinen tapaus: YHTENÄINEN ASENNUS (PINNOITETTU - PINNOITETTU) AKSELIIN

      Ajoneuvoon asennettavien pinnoitettujen renkaiden on oltavat samanlaiset teknisiltä ominaisuuksiltaan:

                      1.  pinnoitettu merkki

                      2. renkaan koko

                      3.  renkaan rakenne

                      4.  nopeusluokitus ja renkaan kuormitusindeksit                        

                      5.  renkaan kulutuspintatyyppi

             2. EI ole SUOSITELTAVAA asentaa eri pinnoittajien pinnoittamia renkaita samaan akseliin, riippumatta kotelon merkistä.


             3. On SALLITTUA asentaa saman pinnoittajan pinnoittamat renkaat, riippumatta rungon merkistä.

  Toinen tapaus: ERILAISTEN RENKAIDEN ASENNUS (UUSI JA PINNOITETTU) SAMAAN AKSELIIN

  Suosittelemme asentamaan erilaiset renkaat samaan akseliin, jos:

              1. Pinnoitettujen ja uusien renkaiden valmistaja on sama.

              2. Kotelojen merkki on sama.

              3. Seuraavat samalla akselilla olevien pinnoitettujen ja uusien renkaiden tekniset ominaisuudet ovat samat:
                              1. Renkaan koot,

                      2. Rakenne (säteen tai halkaisijan suuntainen),

                              3. Nopeus- ja kuormitusluokka,

                              4. kulutuspintatyyppi (maantie, kaikki maastot, 3PMSF- ja M+S-merkinnät).

  Pinnoitetut renkaat on suunniteltu ja valmistettu käytettäviksi vetoakseleissa tai täysperävaunujen akseleissa.

  Emme suosittele pinnoitettujen renkaiden asentamista rekan etuohjausakseliin.

  Lue lisää samaan akseliin asennetuista pinnoitetuista renkaista kunkin maan lainsäädännöstä.

  HUOLTO

  Suosittelemme tarkastamaan seuraavaa:

  Kaikki epätasainen kuluminen, reiät, viillot, renkaan olakkeissa, sivuseinissä tai laippa-alueella selvästi näkyvät vääntymät

  Kaikki vanneviat rengasammattilaisen kanssa.

  Älä koskaan aja rengasyksiköillä, joissa on vikoja, kuten vääntynyt tai suojaton reunavaijeri, irronnut kumi tai irronneet kerrokset, rasvan tai syövyttävien aineiden aiheuttamat viat, sisäkumin vaaleneminen tai kuluminen, kun on ajettu huonosti täytetyillä renkailla. Jos renkaissa näkyy yllä olevia vikoja, ne on irrotettava, otettava pois käytöstä ja käsiteltävä jätteenä. Varmista jokaisen ajoneuvon tarkastuksen aikana, että venttiilin suojus on hyvässä kunnossa. Jos olet epävarma sen kunnosta, vaihda se uuteen.

  Renkaan kierrolla tarkoitetaan toimintaa, jossa rengas poistetaan yhdestä paikasta ajoneuvossa ja asennetaan toiseen paikkaan.

  Vanteen kääntäminen on toiminto, jossa rengas irrotetaan vanteesta ja asennetaan toisin päin.

  SÄILYTYS

  Hyvät renkaan säilytysolosuhteet:

  Puhtaat, kuivat, viileät ja hyvin tuuletetut tilat, jotka ovat suojassa suoralta auringonvalolta ja huonoilta sääolosuhteilta.

  Kaukana kemiallisista aineista, liuottimista tai hiilivedystä, jotka voivat vaikuttaa kumiin.

  Kaukana kaikista esineistä, jotka voivat tunkeutua renkaaseen (metallipiikit, puu jne.).

  Kaukana kaikista lämmön- ja tulenlähteistä, hehkuvista kappaleista, laitteistoista jotka voivat aiheuttaa kipinöitä tai sähköpurkauksia ja kaikista otsoninlähteistä (muuntajat, sähkömoottorit, hitsaussarjat jne.).

  Kun renkaita säilytetään pinoissa, varmista etteivät renkaat vääristy. Jos renkaita säilytetään pitkän aikaa, käännä renkaita (vaihda renkaiden järjestystä pinoissa) niin, että voit ottaa käyttöön vanhemmat renkaat ensin. Vältä jättämästä renkaita puristuksiin muiden esineiden alle.

 • KULUTUSPINNAN SYVYYDET SAMASSA AKSELISSA

  Suosituksenamme on, että samaan akseliin asennetun kahden renkaan pääurien syvyyksien välinen ero ei saa olla yli 5 mm samassa elinkaaren vaiheessa (jälkiuritettu/ei-jälkiuritettu).

  RENKAAN KULUMINEN

  Renkaan ympärysmitassa tasaisesti jaetun neljän pisteen pääurien syvyys ei saa olla alle yhden millimetrin enemmän kuin yhdessä edellä mainituista pisteistä.

  Jos luvallinen kuluminen tai tekniset rajat on saavutettu, renkaat on poistettava ja vaihdettava uusiin maan lainsäädännön mukaisesti.

  Lue lisää kuluneiden renkaiden poistokriteereistä kunkin maan lainsäädännöstä

  RENKAAN KORJAUKSET

  Renkaan eliniän aikana rengas kohtaa useita rajoituksia, ja se voi vahingoittua monilla tavoilla.

  On vaarallista olla huomioimatta vahingoittunutta rengasta.

  Rekkarenkaamme voidaan korjata tietyin ehdoin.

  Kaikkia vahinkoja ei kuitenkaan voida korjata.

  Renkaan korjaus kuuluu koulutetuille ja päteville ammattilaisille. Renkaan korjaaja on aina yksin vastuussa renkaalle tehdyn työn virheettömyydestä ja laadusta.

  Ennen korjausta ammattilaisen on aina irrotettava rengas ja tarkastettava se läpikotaisin sekä sisä- että ulkopuolelta.

  Jos renkaassa ilmenee vahinkoja joita ei voida korjata, kuten vahvistavan rakenteen ylitaipumista, mikä aiheuttaa ajamista tyhjenevillä tai erittäin huonosti täytetyillä renkailla, rengasta ei saa korjata.

  REKAN TALVIRENKAAT

  M+S-merkintä on valmistajan itsenäinen tiedonanto, joka perustuu valmistajien omaan ei-säännöksenmukaisiin standardeihin.

  Alpine-merkintä (3PMSF) annetaan renkaalle, jos se läpäisee vetotestin talviolosuhteissa UNECEn säännöksen nro 117 mukaisesti.

  Testitulokset ovat konkreettisia ja vertailukelpoisia. 3PMSF on ainoa todellinen standardi, jolla voidaan mitata liikkuvuutta talviolosuhteissa.

  RENKAAN ASENNUS

  Ennen renkaan asennusprosessin aloittamista renkaan yhdenmukaisuus ja sopivuus ajoneuvon ja pyörän kanssa on vahvistettava. Oikeanlainen renkaan asennus, joka tehdään suositelluilla työmenetelmillä ja voimassa olevien turvallisuussääntöjen mukaisesti, auttaa takaamaan, että renkaan koko potentiaali on käytössä

  TÄYTTÖPAINE

  Ajoneuvon kaikille renkaille on tehtävä paineentarkastus (mukaan lukien vararengas).

  Jos täyttöpaine on liian alhainen, tuloksena on ajolämpötilan epänormaali nousu, mikä saattaa aiheuttaa sisäisten komponenttien vioittumisen.

  Tämä vika on peruuttamaton, ja se saattaa aiheuttaa renkaan tuhoutumisen ja nopean tyhjenemisen.

  Jos ajat renkailla, joiden täyttöpaine ei ole riittävä, seuraukset eivät välttämättä näy heti, ja ne saattavat tulla esiin vasta kun paine on korjattu.

  Riittämätön täyttöpaine lisää huomattavasti myös vesiliirtoriskiä.

  Ylitäyttö saattaa aiheuttaa nopeaa ja epäsäännöllistä kulumista sekä kasvavaa herkkyyttä iskuille (kulutuspinnan vioittuminen, kotelovauriot).

  Renkaiden alitäyttö vaikuttaa:

  vaikuttaa ajoneuvon käsittelyyn ja sen turvallisuuteen,

  kotelon kestävyyden heikkenemiseen, mikä rajoittaa pinnoitusmahdollisuutta.

  Tarkista rengaspaineet, kun renkaat ovat kylmät.

  Paine kasvaa käytössä: älä koskaan laske renkaan painetta sen ollessa kuuma.

  Älä koskaan täytä uudelleen rengasta, jota on käytetty huonosti täytettynä, ennen kuin olet tarkistanut renkaan sekä sisältä että ulkoa.

  Alitäyttö saattaa aiheuttaa renkailla ajamista normaalia korkeammilla lämpötiloilla, mikä johtaa renkaan komponenttien lämpöhajoamiseen.

 • Kumin ominaisuudet kehittyvät ajan kanssa ja ovat riippuvaisia useista tekijöistä, kuten: sää, säilytysolosuhteet (lämpötila, kosteus, sijainti jne.) ja käyttöolosuhteet (nopeus, kuormitus, paine, renkaat jne.)

  PARHAITEN SOVELTUVAN RENKAAN VALINTA

  Varmistaaksesi optimaalisen turvallisuuden, luotettavuuden ja liiketoiminnallisen tehokkuuden, on tärkeää asentaa oikea rengastyyppi.

  Se voidaan valita tarkkailemalla tiettyjä valintakriteereitä.

  Vaihe 1: määritä oikea rengaskoko

  Valmistajan on valtuutettava mitat, ja niiden on vastattava vähintään akselin maksimikuormituskapasiteettia.

  Ajoneuvon valmistajan antama sallittu akselin maksimikuormitus suhteessa voimassa oleviin säännöksiin. Asentamalla tähän akseliin renkaat, jotka kestävät suurempaa kuormitusta, ei tarkoita, että ajoneuvon valmistajan hyväksymää kuormaa voidaan ylittää.

  Kutakin rengaskokoa vastaa yksi tai useampi hyväksytty renkaan vannekoko: lue lisätietoja ETRTO:n "Standardioppaasta" ja/tai ajoneuvon valmistajan suosituksista.

  Renkaan asentaminen ei-hyväksyttyyn renkaan vanteeseen saattaa johtaa rengas- ja/tai pyörävaurioihin, vähemmän optimaaliseen jalanjälkeen ja kotelon epänormaaliin toimintaan, mikä voi aiheuttaa vahinkoa turvallisuudelle, käsittelylle, pidolle ja renkaan eliniälle.

  Vaihe 2: määritä renkaan oikea käyttötarkoitus

  Meidän on otettava huomioon oikean renkaan valinnassa käyttötyyppi ja kunkin malliston tarjoamat edut.

  Vaihe 3: tunnista oikeat edut

  Renkaamme tarjoavat erilaisia etuja riippuen käyttäjän erityistarpeista.

  Vaihe 4: valitse oikea kulutuspintamalli

  On olemassa sääntöjä, joita ON NOUDATETTAVA valittaessa renkaasi kulutuspintaa.

GIVE ADVICE