ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η Michelin δεσμεύεται να σέβεται την ιδιωτική ζωή των επισκεπτών και χρηστών των διαδικτυακών της τόπων.

Το έγγραφο αυτό περιγράφει τις πρακτικές που υιοθετούνται από τη Michelin όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να συλλέξει, τη χρήση αυτών καθώς και τα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται.

Ωστόσο, κάθε ιστοσελίδα της Michelin έχει έναν συγκεκριμένο σκοπό και τα δικά της χαρακτηριστικά. Έάν για κάποια συγκεκριμένη ιστοσελίδα της Michelin απαιτούνται πρόσθετα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα το πληροφορηθείτε από αυτήν την ιστοσελίδα.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες της Michelin χωρίς να είναι αναγκαίο να αποκαλύψετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Είναι δυνατόν, εφόσον αυτό ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας, να σας ζητηθεί από τη Michelin να της δώσετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όπως για παράδειγμα, για να πραγματοποιήσετε κάποια αλληλογραφία, να διεκπεραιωθεί κάποιο αίτημά σας.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, ιδίως, στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, κτλ.) και άλλες ειδικές πληροφορίες, όπως: όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης ή τραπεζικές πληροφορίες.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡ

Η Michelin δεν θα προβαίνει σε συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παρά μόνο για συγκεκριμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν θα μεταχειρίζεται τα στοιχεία αυτά κατά τρόπο ασυμβίβαστο με τους σκοπούς αυτούς.

Όταν η Michelin προβαίνει σε συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενημερώνει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο κατά ή πριν τη συλλογή και σε κάθε περίπτωση πριν από τη χρησιμοποίησή τους για τους καθορισμένους σκοπούς.

Η Michelin δεσμεύεται να μην επεξεργάζεται παρά μόνο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι κατάλληλα, συναφή και όχι υπερβολικά για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Η Michelin λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία να είναι ακριβή και, εάν αυτό είναι απαραίτητο, ενημερωμένα.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ MICHELIN

H Michelin χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Για παράδειγμα, η Michelin μπορεί να σας ζητήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για:

  • την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της
  • την εκτέλεση και την παρακολούθηση των συναλλαγών σας
  • τη συμμετοχή σε διαδραστικές πτυχές των ιστοσελίδων της
  • την επικοινωνία, ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων μαζί σας

Η Michelin δεσμεύεται να μη χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς εμπορικής προώθησης χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων περιορίζονται αποκλειστικά στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν τα δεδομένα σας λόγω των καθηκόντων τους.

Η Michelin μπορεί να διανείμει τα προσωπικά σας δεδομένα στους προμηθευτές ή τους παρόχους υπηρεσιών τους οποίους χρησιμοποιεί προκειμένου να επεξεργαστεί το αίτημά σας. Οι τελευταίοι έχουν υποχρέωση δυνάμει σύμβασης να σέβονται το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων που μπορούν να λάβουν καθώς και να μην τα χρησιμοποιούν παρά μόνο για το σκοπό της αποστολής που τους έχει ανατεθεί.

Η Michelin δεσμεύεται επίσης να μην πωλεί, μισθώνει ή εκχωρεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας, με εξαίρεση ιδίως τις ακόλουθες περιπτώσεις: προκειμένου για την εφαρμογή δικαστικής ή διοικητικής απόφασης, για τη συμμόρφωση προς την εφαρμοστέα νομοθεσία, για την προστασία των δικαιωμάτων και της περιουσίας της Michelin.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Η Michelin δεν θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο είναι αναγκαίο, λαμβανομένου υπόψη του σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεγεί ή περισσότερο από όσο προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή  να απαιτήσετε από τη Michelin πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.

Έχετε επίσης δικαίωμα να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε αυτά τα δεδομένα καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης, για νόμιμους

λόγους, στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών.

Όσον αφορά την εμπορική προώθηση, μπορείτε να κάνετε χρήση του δικαιώματος αντίρρησης χωρίς καμία αιτιολογία.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον διαχειριστή του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου και/ή του Privacy Officer.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Michelin έχει λάβει μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου, της ασφάλειας και της ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα περιορίζεται μόνο σε εργαζόμενους, οι οποίοι είναι αναγκαίο να τα γνωρίζουν και οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί να τηρούν τους κανόνες απορρήτου.

Στα πλαίσια μιας εμπορικής ιστοσελίδας, η συλλογή των τραπεζικών στοιχείων θα γίνεται πάντα στο πλαίσιο αποτελεσματικών νόμιμων διαδικασιών για την ασφάλεια των πληρωμών: τα μέτρα αυτά μπορούν να συνίστανται σε κρυπτογράφηση SSL (προορισμένη να καθιστά τα δεδομένα αναγνώσιμα από άλλους) κατά τη χρήση ή τη μεταφορά ευαίσθητων δεδομένων. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιούνται μόνο για την on-line πληρωμή και δεν θα διατηρούνται.

Η Michelin εξασφαλίζει, μεταξύ άλλων, ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαστρεβλώνονται, καταστρέφονται ή ότι τρίτοι μη νομιμοποιούμενοι δεν θα έχουν πρόσβαση.

COOKIES

Η Michelin συλλέγει δεδομένα σχετικά με τη χρησιμοποίηση της ιστοσελίδας μας με σκοπό να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους επισκέπτες και τους χρήστες αυτών των ιστοσελίδων, με τη χρήση cookies, τα οποία είναι αρχεία που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε φορά κάθε φορά που επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα. Τα cookies δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητά σας. Τα καταγεγραμμένα δεδομένα μπορεί να είναι οι σελίδες που επισκεφτήκατε, η ημερομηνία και η ώρα επισκέψεως ή άλλα δεδομένα παρακολούθησης.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το διακομιστή σας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να σας ειδοποιεί για τη χρήση των cookies και να σας επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies ή όχι. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τον διακομιστή σας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείτε να απενεργοποιείτε τη χρήση cookies.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Michelin είναι ένας διεθνής όμιλος ο οποίος διατηρεί βάσεις δεδομένων στις διαφορετικές χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Η Michelin μπορεί να μεταβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του ομίλου σε μία από τις βάσεις δεδομένων του ή στους εξωτερικούς συνεργάτες του που βρίσκονται εκτός της χώρας κατοικίας σας.

Εν όψει του ότι το επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων δεν είναι ομοιόμορφο σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν θα μεταβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε εταιρείες του ομίλου Michelin ή σε εταιρείες εκτός του ομίλου Michelin που έχουν την έδρα τους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά μόνο εάν οι εταιρείες αυτές παρέχουν το ίδιο ή παρόμοιο επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων με αυτό της Michelin.

Για τη μεταβίβαση εντός του ομίλου της  Michelin, έχουν θεσπιστεί εσωτερικοί κανόνες για να την οριοθέτηση της μεταβίβασης προσωπικών δεδομένων που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνοντας κλικ στο «BCRs», θα βρείτε τις λεπτομέρειες των κανόνων.

Για την μεταβίβαση των δεδομένων εκτός του ομίλου, αυτή θα πρέπει να οριοθετείται από σύμβαση προκειμένου να εξασφαλίσει ένα επίπεδο προστασία παρόμοιο με αυτό της χώρας κατοικίας σας.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ορισμένες ιστοσελίδες της Michelin περιλαμβάνουν διαδραστικές λειτουργίες όπως chat, forum… Μπορείτε, εάν θέλετε, να χρησιμοποιήσετε τις διαδραστικές αυτές λειτουργίες συμπληρώνοντας ένα έντυπο εγγραφής. Το έντυπο αυτό σας ζητά συγκεκριμένα προσωπικά σας δεδομένα όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση… Αυτά τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται με στόχο τη βελτίωση των διαδραστικών υπηρεσιών και προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες των υπηρεσιών αυτών μπορεί να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες στις πληροφορίες που παρέχονται κατά την εγγραφή και να τροποποιήσετε ή να καταστρέψετε τις πληροφορίες που παρέχονται ανά πάσα στιγμή.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Οι ιστοσελίδες της Michelin δεν απευθύνονται γενικά σε ανηλίκους κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Εάν ανήκετε σε αυτήν περίπτωση, παρακαλούμε να μην αποστέλλετε προσωπικά στοιχεία χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ («LINKS») ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Οι ιστοσελίδες της Michelin μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων. H Michelin δεν ασκεί κανέναν έλεγχο σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις πρακτικές τους όσον αφορά την εχεμύθεια ή το περιεχόμενό τους. Γι’ αυτό το λόγο, προτού τις χρησιμοποιήσετε ή δώσετε προσωπικά δεδομένα, σας προσκαλούμε να ενημερωθείτε για την πολιτική αυτών των ιστοσελίδων σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

COPYRIGHT ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πολύ συμβουλευτείτε τους Όρους Χρήσης.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Κάνοντας χρήση αυτής της ιστοσελίδας αποδέχεστε αυτές τις πρακτικές. Εάν δε συμφωνείτε με τους όρους αυτών των πρακτικών, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και μην δίνετε κανένα προσωπικό δεδομένο.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι παρούσες πρακτικές έχουν ενημερωθεί την 11.05.2011.  Οποιαδήποτε τροποποίηση θα δημοσιεύεται εδώ και θα ισχύει από τη δημοσίευσή της. Συνεπώς, παρακαλούμε πολύ να συμβουλεύεστε συχνά αυτήν την ιστοσελίδα.