PORADY

Wybór opon

giveadvice1

giveadvice1

W przypadku montażu na kołach osi KIEROWANEJ należy:

Montować jedynie opony z oznaczeniem rzeźby bieżnika „S”. Opony z taką rzeźbą bieżnika zaprojektowano i wykonano tak, aby mogły sobie poradzić z obciążeniami i przeciążeniami charakterystycznymi dla osi kierowanych pojazdów ciężarowych: dynamicznym obciążeniem, geometrią osi, dużym kilometrażem itd.

Montowanie opon bieżnikowanych na przednich osiach pojazdów silnikowych nie jest zalecane.

Na osiach NAPĘDOWYCH należy:

montować jedynie opony z oznaczeniem rzeźby bieżnika „D” lub „S”. Rzeźba bieżnika z oznaczeniem „D” została zaprojektowana tak, aby radzić sobie z obciążeniami charakterystycznymi dla osi napędowych: momentem obrotowym silnika i hamulców, układem bliźniaczym, największym obciążeniem na oś całego zespołu pojazdów. Na osiach napędowych można montować również opony z rzeźbą bieżnika typu „S”, jednak w ich przypadku należy liczyć się z mniejszym możliwym kilometrażem. Opony z rzeźbą bieżnika typu „D” pozwalają na osiągnięcie optymalnych wyników pod kątem równomiernego zużycia i długości życia opony – lepszych niż w przypadku opon typu „S”.

Na osiach PRZYCZEPY należy:

montować jedynie opony z oznaczeniem rzeźby bieżnika „T” lub „S”. Opony z taką rzeźbą bieżnika zostały zaprojektowane i wykonane tak, aby mogły sobie poradzić z obciążeniami i przeciążeniami charakterystycznymi dla osi przyczepy – obciążeniami statycznymi i dynamicznymi, pocieraniem, dużym kilometrażem na osiach centralnych itp. Opony z rzeźbą bieżnika typu „T” mają wskaźnik prędkości i nośności odpowiedni do przyczep i naczep. Montując na tej osi opony z rzeźbą bieżnika typu „S”, należy się upewnić, że wskaźniki prędkości i nośności odpowiadają wymaganiom danej osi oraz sprawdzić, czy nie istnieje opona z rzeźbą bieżnika typu „T”, która byłaby bardziej dostosowana do konkretnych obciążeń i naprężeń osi przyczepy. Opony z rzeźbą bieżnika typu „T” nie powinny być używane na przednich osiach kierujących ani osiach napędowych.

Opony z oznaczeniem FRT:

Definicja oznaczenia FRT jest zawarta w punkcie 3.1.15 regulaminu nr 54 EKG ONZ. Zgodnie z regulaminem napis „FRT” (Free Rolling Tyre – opona na oś wleczoną) posiadają opony przeznaczone do stosowania na kołach osi przyczepy/naczepy oraz na kołach osi pojazdów silnikowych innych niż przednia oś prowadząca i osie napędowe. Opony oznaczone FRT są homologowane tylko na osie wleczone i nie mogą być montowane na innych typach osi.

Niniejszym zaznaczamy, że nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje lub uszkodzenia, które mogą wystąpić podczas prowadzenia pojazdu i które związane są z niestosowaniem się do tych instrukcji.

Montaż, przechowywanie i konserwacja

Montaż, przechowywanie i konserwacja

 

Na terenie  Polski

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia niedozwolony jest montaż na jednej osi opon różnej konstrukcji, w tym o różnej rzeźbie bieżnika, na kołach jednej osi oraz opon różnej konstrukcji na osiach składowych.Należy przestrzegać właściwych dla danego kraju przepisów dotyczących montażu i sprawdzić, czy wymagany jest montaż opon tego samego typu na jednej osi.

 

MONTAŻ OPON BIEŻNIKOWANYCH

 

Na terenie Polski

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia niedozwolony jest montaż

na jednej osi opon różnej konstrukcji, w tym o różnej rzeźbie bieżnika,na kołach jednej osi oraz opony różnej konstrukcji na osiach składowych.

 

Według regulaminu 109 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ):

 

Pierwszy przypadek: JEDNOLITY MONTAŻ (OPONA BIEŻNIKOWANA – OPONA BIEŻNIKOWANA)

 

Specyfikacja techniczna opon bieżnikowanych montowanych w tym samym pojeździe musi zgadzać się pod względem:
 

1.  marki opon bieżnikowanych,

2. rozmiaru opon,

3.  budowy opony,

4.  indeksu prędkości i nośności opon,

5.  rodzaju bieżnika.

 

NIE ZALECA SIĘ montażu opon bieżnikowanych, których bieżnikowaniem zajmował się inny podmiot, na kołach tej samej osi, niezależnie od marki karkasu.

 

ZEZWALA SIĘ na montaż opon bieżnikowanych, których bieżnikowaniem zajmował się ten sam podmiot, niezależnie od marki osnowy.

 

Drugi przypadek: MONTAŻ MIESZANY (OPONA NOWA I BIEŻNIKOWANA) NA JEDNEJ OSI

Montaż różnych opon na kołach tej samej osi jest zalecany jeśli:
 

1. Marka opony nowej i bieżnikowanej jest taka sama.

2. Marka osnowy opony nowej i bieżnikowanej jest taka sama.

3. Następujące parametry techniczne opon nowych i bieżnikowanych na kołach tej samej osi są takie same:

 •     rozmiar opony,
 •     budowa opony (radialna lub diagonalna),
 •     indeks prędkości i nośności,
 •     typ bieżnika (drogowy, terenowy, z oznaczeniem 3PMSF i M+S).

 

Opony bieżnikowane są przeznaczone i produkowane do montażu na osiach napędowych i osiach przyczepy.

Nie zaleca się montażu opon bieżnikowanych na przedniej osi prowadzącej pojazdów ciężarowych.

Montaż opon bieżnikowanych na tej samej osi należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

 

KONSERWACJA

 

Zalecamy przeprowadzanie kontroli pod kątem:

 • nierównomiernego zużycia, perforacji , przecięć, widocznych deformacji barku opony lub ściany bocznej;
 • wszelkich uszkodzeń obręczy – pod okiem specjalisty.

 

Nie należy nigdy montować ponownie opony, w której zauważono jakiekolwiek uszkodzenia, a w szczególności: zniekształcenie lub odsłonięcie drutówki, oddzielenie gumy lub warstwy osnowy, uszkodzenie spowodowane działaniem substancji oleistych lub żrących, plamy lub ścieranie wewnętrznej warstwy gumy po jeździe z niewystarczającym ciśnieniem w oponach. Opony, na których zauważono którekolwiek z powyższych uszkodzeń należy zdemontować, zutylizować i przetwarzać jako odpady. Przy każdej kontroli pojazdu należy się upewnić, że osłona zaworu jest w dobrym stanie. W przypadku wystąpienia wątpliwości należy ją wymienić.

 

Rotacja opon polega na demontażu opony z jednej pozycji i ponownym montażu w innej pozycji.

 

Obracanie opony na obręczy polega na zdjęciu opony z obręczy i ponownym montażu w drugą stronę.

 

PRZECHOWYWANIE

Warunki, w jakich należy przechowywać opony:

 • Czyste, suche pomieszczenia o umiarkowanej temperaturze i dobrej wentylacji, zapewniające ochronę przed bezpośrednią ekspozycją na światło słoneczne i niekorzystne warunki pogodowe.
 • Z dala od jakichkolwiek substancji chemicznych, rozpuszczalników i węglowodorów, które mogą zmienić właściwości gumy.
 • Z dala od jakichkolwiek przedmiotów, które mogą przebić oponę (ostro zakończone przedmioty metalowe lub drewniane itp.).
 • Z dala od jakichkolwiek źródeł ciepła, płomieni, przedmiotów żarzących się oraz sprzętu, który może wytwarzać iskry lub wyładowania elektryczne, a także z dala od źródeł ozonu (transformatorów, silników elektrycznych, zestawów spawalniczych itp.).
 • Jeśli przechowuje się opony jedną na drugiej, należy upewnić się, że nie spowoduje to ich deformacji. Przy długotrwałym przechowywaniu należy obracać opony (odwrócić kolejność opon w stosie) tak, aby najstarsze ogumienie zużyć w pierwszej kolejności. Należy unikać przechowywania opon pod innymi przedmiotami, które mogą na nie naciskać.

 

Użytkowanie opon

GŁĘBOKOŚĆ RZEŹBY BIEŻNIKA NA KOŁACH TEJ SAMEJ OSI

 

Zalecamy, aby różnica w głębokości głównych rowków bieżnika dwóch opon zamontowanych na tej samej osi nie przekraczała 5 mm w tej samej fazie eksploatacji (tzn. w zależności, czy dana opona była, czy nie była bieżnikowana).

 

ZUŻYCIE OPON

 

Głębokość głównych rowków równo rozłożonych w czterech punktach powierzchni opony nie może być mniejsza niż 1,6 mm w więcej niż jednym z tych punktów.

Po przekroczeniu dozwolonego prawem limitu zużycia opony należy zdemontować i wymienić, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w danym kraju.

W celu zapoznania się z kryteriami wymiany opon ze względu na ich zużycie należy odnieść się do przepisów obowiązujących w danym kraju.

 

NAPRAWA OPON

 

Opona w cyklu eksploatacji narażona jest na wiele różnych uszkodzeń.

Ignorowanie uszkodzenia opony jest niebezpieczne.

Nasze opony do pojazdów ciężarowych mogą być naprawiane przy zachowaniu pewnych warunków.

Nie wszystkie rodzaje uszkodzeń da się jednak naprawić.

Naprawa opony powinna być przeprowadzana przez osoby z odpowiednim przeszkoleniem i odpowiednimi kwalifikacjami. Osoba przeprowadzająca naprawę opony bierze pełną odpowiedzialność za dokładność i jakość wykonanej pracy.

 

Przed naprawą oponę należy zdemontować i przeprowadzić dokładną kontrolę zarówno części zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Demontaż i kontrola również muszą być przeprowadzone przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę.

 

Jeśli kontrola wykaże uszkodzenie, którego nie da się naprawić – np. nadmierne wygięcie struktury wzmacniającej spowodowane eksploatacją opony bez powietrza lub ze zbyt niskim ciśnieniem – nie należy naprawiać takiej opony.

 

ZIMOWE OPONY DO POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH

 

Oznaczenie M+S jest niezależnym określeniem producenta, opartym na jego własnych standardach, które nie są określone innymi regulacjami.

 Oznaczenie " „3PMSF” przyznawane jest oponom, które przeszły test trakcyjny w warunkach zimowych przeprowadzany zgodnie z regulaminem 117 EKG ONZ.

Wyniki tego testu są wymierne i możliwe do porównania. Standard 3PMSF jest jedynym prawdziwym standardem umożliwiającym pomiar mobilności w warunkach zimowych.

 

MONTAŻ OPON

 

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy opona jest zgodna i kompatybilna z wymaganiami dotyczącymi koła i pojazdu. Odpowiedni montaż opony, przeprowadzony zgodnie z zaleceniami i zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa, umożliwia optymalne wykorzystanie jej potencjału.

 

POZIOM CIŚNIENIA

 

Poziom ciśnienia należy sprawdzać we wszystkich oponach w pojeździe (również w kole zapasowym).

Jeśli ciśnienie powietrza w oponach jest zbyt niskie, temperatura eksploatacji opon wzrasta, co może prowadzić do uszkodzenia ich części wewnętrznych.

Uszkodzeń tych nie da się naprawić i mogą one spowodować zniszczenie opony oraz szybką utratę ciśnienia.

Skutki jazdy ze zbyt niskim ciśnieniem w oponach nie zawsze są natychmiastowe i mogą ujawnić się po odpowiednim dopompowaniu opon.

Zbyt niski poziom ciśnienia w oponach znacząco zwiększa również ryzyko tzw. aquaplaningu

 

Zbyt wysokie ciśnienie w oponach może prowadzić do przyspieszonego i nieregularnego zużywania się opon oraz zwiększa ryzyko wystąpienia uszkodzeń bieżnika lub karkasu.

 

 

Zbyt niskie ciśnienie w oponach skutkuje:

 

Pogorszeniem charakterystyki prowadzenia pojazdu i zmniejszeniem bezpieczeństwa;

Zmniejszeniem wytrzymałości  karkasu , co ogranicza możliwości bieżnikowania.

Ciśnienie w oponach należy sprawdzać, gdy opony są zimne.

Ciśnienie podnosi się w trakcie eksploatacji: nie należy zmniejszać ciśnienia w oponach, gdy są one rozgrzane.

Nie należy zwiększać ciśnienia w oponie, która była eksploatowana ze zbyt niskim ciśnieniem bez przeprowadzenia dokładnej kontroli – zarówno części zewnętrznej, jak i wewnętrznej.

Zbyt niskie ciśnienie w oponach może sprawiać, że będą one eksploatowane w zbyt wysokich temperaturach, co z kolei może prowadzić do uszkodzeń ich elementów pod wpływem temperatury.

Okres eksploatacji produktu

Charakterystyka gumy zmienia się z czasem i zależy od wielu czynników, takich jak: klimat, warunki przechowywania (temperatura, wilgotność, pozycja itp.) oraz warunki użytkowania (prędkość, ładunek, ciśnienie, koła itp.).

 

WYBÓR NAJBARDZIEJ ODPOWIEDNIEJ OPONY

 

Aby zapewnić optymalny poziom bezpieczeństwa, niezawodności i skuteczności działalności, należy dobrać opony o odpowiedniej specyfikacji.

 

Wystarczy przy tym stosować się do konkretnych kryteriów.

 

Krok 1: ustalić odpowiedni rozmiar opony.

 

Rozmiar musi zostać autoryzowany przez producenta i musi zgadzać się przynajmniej ze wskaźnikiem maksymalnej nośności osi.

 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie osi podawane jest przez producenta pojazdu przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami. Montaż na danej osi opon o wyższym wskaźniku nośności nie oznacza, że można przekraczać maksymalne obciążenie homologowane przez producenta pojazdu.

 

Dla każdego rozmiaru opony istnieje co najmniej jeden odpowiedni rozmiar obręczy koła, patrz podręcznik standardów przygotowany przez Europejską Organizację Techniczną ds. Opon i Obręczy (European Tyre and Rim Technical Organisation – ETRTO) i/lub wytyczne producenta pojazdu.

 

Montaż opony na niewłaściwej  obręczy może prowadzić do uszkodzenia koła i/lub opony, nieoptymalnego kontaktu opony z nawierzchnią  oraz nieprawidłowej pracy karkasu, co z kolei skutkuje zmniejszeniem poziomu bezpieczeństwa, pogorszeniem prowadzenia, przyczepności oraz skrócenia czasu przydatności opony.

 

Krok 2: ustalić przeznaczenie opony.

 

Aby wybrać odpowiednią oponę, należy wziąć pod uwagę przeznaczenie i korzyści z  każdej gamy opon.

 

Krok 3: wybrać, na jakiej korzyści  zależy nam najbardziej.

 

Nasze opony oferują różne korzyści dostosowane do potrzeb klienta.

 

Krok 4: wybrać odpowiednią rzeźbę bieżnika.

 

Przy wyborze rzeźby bieżnika NALEŻY stosować się do pewnych zasad.